Regeländringar pga Corona-viruset

Compentia hjälperIngen av oss har väl upplevt en situation där regler kring företagandet ändras så snabbt eller så ofta som under 2020. För att hjälpa till har vi samlat information och länkar, och vi uppdaterar dem löpande.

Uppdaterad 10 november 2020

Sammanfattning av vad som är aktuellt i november

  • Omställningsstödet vid minskad omsättning förlängs. Tidigare gällde stödet mars och april (vilket nu är avslutat) men kan nu sökas även för maj-juli (kontakta oss, sista dag är 30 nov) och senaste förslaget innebär förlängning även för aug-okt.
  • Korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars 2020 och förlängs nu till 30 juni 2021.
  • Ersättning för karensdag förlängs fram till 31 december. Stödet innebär att anställda som har fått karensavdrag från och med 11 mars har rätt till ett schablonbeloppg (sjukpenning från Försäkringskassan) på 700 kr. Från och med 1 juni är schablonen 804 kr.
  • Slopandet av sjukintyg de första 14 dagarna förlängs fram till 31 december.
  • Ersättning för sjuklönekostnader – för april–juli lämnades ersättning med 100% av sjuklönekostnaderna. För augusti–december lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del som överstiger ett visst belopp.
  • Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms kan sökas för tre  månader januari–september. För helårsmoms kan anstånd beviljas för moms som ska redovisas 27 december 2020–17 januari 2021. Förslag att det ska förlängas hela 2021.
  • Tillgång till fri parkering arbetsplatsen är skattefri under perioden april–december 2020.
  • Arbetsgivare kan ge anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december.
  • Du som arbetsgivare kan bekosta provtagning för att konstatera om dina anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig i smittskyddslagen, utan att de anställda förmånsbeskattas. Covid-19 är klassad som en sådan sjukdom. Provtagningen räknas som förebyggande behandling inom företagshälsovård.

 

Nedanstående är uppdaterat fram till 10 november.

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån när så är möjligt. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om arbete kan utföras hemifrån.

Den anställde har ingen rätt att kräva att få arbeta hemifrån. Inte heller har den anställde rätt att vara hemma med barn p.g.a. oro för smitta eller för att barnens skola håller stängt. Är barnet sjukt eller riskerar att vara smittbärare gäller vanliga regler för vård av sjukt barn.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

NYTT: Stödet gäller nu även för maj-juli (sista ansökan 30 nov). Förslag ligger om förlängning för aug-okt. Ansökningstiden för mars-april har löpt ut.

Om nettoomsättningen för maj 2020 var minst 40% lägre än maj 2019, och om omsättningen för juni och juli 2020 var minst 50% lägre än juni-juli 2019 kan du få del av stödet. Tanken är att det ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Storleken på stödet är 75 procent av företagets fasta kostnader (exklusive lönekostnader) för maj-juli 2020.

Sänkta arbetsgivaravgifter 1 mars –30 juni

Från 6 april kan man begära de sänkta arbetsgivaravgifterna. Vi ser att alla våra AB-kunder får del av det genom att vi begära det i samband med alla skattedeklarationer.

Nedsättningen har inte förlängts utan gällde bara ovannämnda period.

Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Kontakta din bank för att höra mer.

Karensavdraget slopas från 11 mars

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort 11 mars. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Detta innebär alltså ingenting annorlunda i er lönehantering. Är någon sjuk ska det rapporteras in som vanligt, karensavdraget ska redogöras på lönespecifikationen. Sedan är det upp till den anställde om att ansöka om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Informera era anställda om hur upplägget ser ut så snart som möjligt.

Beloppet var ett schablonbelopp på 700 kr, som från 1 juni höjdes till 804 kr.

Läs mer hos Försäkringskassan

Staten betalar sjuklöner under april – december 2020

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga För perioden april – juli 2020 beslutade regeringen att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader skulle få ersättning för hela kostnaden. För perioden augusti – december 2020 ersätts inte alla sjuklönekostnader men de ersätts till en högre nivå än enligt de ordinarie reglerna. Från och med januari 2021 gäller ordinarie regler igen.

Kostnaderna regleras via skattekontot i efterhand. Precis som för karensavdraget måste all sjukfrånvaro rapporteras, och vi lämnar uppgifter på utbetald sjuklön till Skatteverket i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen kommer att betalas månadsvis i stället för årsvis.

Ni behöver inte ansöka särskilt om att få ersättningen. Redovisa er utbetalda ersättning i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket skickar uppgiften om sjuklön vidare till Försäkringskassan som därefter sätter in kompensationen på företagets skattekonto. Ersättning för höga sjuklönekostnader betalas normalt sett ut en gång om året (i mars) men under perioden april-december 2020 kommer utbetalningen att göras månadsvis.

Anställda som är sjuka kommer kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg då även detta krav slopas, allt för att förhindra ytterligare smittspridning. Detta gäller från den 13 mars och tills vidare. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1-14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Anstånd med skattebetalning vid tillfälligt likviditetsförstärkning – förslag om förlängning

Företag som har fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd med betalning hos Skatteverket av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Förslaget är att det ska gälla från 7 april men kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Detta innebär att man kan få tillbaka pengar på skattekonto som man inbetalat sedan januari, och kan få anstånd med kommande betalningar vid sammanlagt högst 3 tillfällen under januari till september 2021. Du måste kunna visa att du kommer att kunna betala skatten efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har varit tillfälliga. Anstånd kan ges i högst 12 månader, och  redan inbetald skatt i februari och mars kan återbetalas.

Det ursprungliga förslaget innehöll den vanliga räntesatsen för anstånd, vilket motsvarar en ränta på 6,6%. Efter mycket kritik kom den 14 april en sänkning till hälften, alltså 3,3%.

Läs mer hos Skatteverket

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats till följd av corona får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och alltså inte aktiebolag. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Debiterade preliminärskatt kan sänkas

Den debiterade preliminärskatt bolaget betalar varje månad baseras på förra årets resultat.  Bedömer du att resultatet kommer försämras under innevarande år kan du lämna en preliminär inkomstdeklaration för att sänka beloppet på den månatligen debiterade preliminärskatten. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Idag kan korttidsspermitteringen som längst pågå i nio månader i följd, men i det nya förslaget 9 nov tas tidsgränsen tillfälligt bort under perioden fram till sista juni nästa år. Under perioden kommer stödet att vara förstärkt, januari till mars 2021 är subventioneringsgraden 75 procent, under april-juni 2021 är den 50 procent.

Om du har anställda och till följd av corona-viruset är hårt pressad kan korttidspermittering vara en möjlig lösning. Det innebär att alla anställda går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp dem. Förslaget bygger på att staten tar 75% av kostnaden för personer som går ner i arbetstid så att lönekostnaderna i bolaget kan minska samtidigt som arbetstagaren får ut ca 90% av lönen. Kostnaden delas alltså mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Stödet har varierat nästan från månad till månad och vi ber er att kontakta oss för en dialog om och hur det kan tillämpas på ditt företag.

Finns kollektivavtal kontaktar du fackförbundet. Finns inte kollektivavtal måste du upprätta skriftliga avtal med minst 70% av arbetstagarna som stödjer korttidspermittering. I dessa avtal är det viktigt att det framgår vilka anställda som innefattas och vilken fast procentnivå som arbetstiden ska reduceras med. Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden. Med en driftsenhet avses varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Det kan i vissa fall vara befogat att utgå från ett mer organisatoriskt synsätt, men hur detta ska tolkas återstår att se.

Är deltagandet frivilligt för medarbetarna? Nej. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Har 70% skrivit avtal med arbetsgivaren så gäller det avtalet.

Bolaget kommer behöva påvisa att man har använt sig av andra möjliga åtgärder för att försöka minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Detta skulle exempelvis kunna vara konsulter, inhyrd personal eller annat tillfälligt anställd personal.

Viktiga undantag är att arbetstagaren måste fått lön i minst 3 månader före ansökan, och att anställda i enskild firma som tillhör arbetsgivarens familj inte är berättigade till stödet. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Vad det gäller ägare i aktiebolag och enskild firma med bara en person är reglerna ännu inte helt spikade.. Endast ordinarie kontant lön omfattas av stödet, dvs inte provision eller bonus.

Bra information finns samlad hos Tillväxtverket

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan om Corona-relaterade frågor 

 

Kontakta oss!

Vi finns till för att hjälpa dig. Du når oss enkelt – kontaktuppgifter finns här.

#hjälper er att lyckas

Följ oss gärna på LinkedIn för mer aktuella inlägg.