Regeländringar pga Corona-viruset

Compentia hjälperIngen av oss har väl upplevt en situation där regler kring företagandet ändras så snabbt eller så ofta som under 2020. För att hjälpa till har vi samlat information och länkar, och vi uppdaterar dem löpande.

Uppdaterad 17 februari 2021

Sammanfattning av vad som är aktuellt i november

  • Omställningsstödet vid minskad omsättning förlängs. Tidigare gällde stödet mars-oktober (vilket nu är avslutat) men är nu förlängt till mars 2021.
  • Korttidsarbete tillämpas från och med mars 2020 och har förlängts igen, till juni 2021.
  • Ersättning för karensdag förlängs fram till april 2021. Stödet innebär att anställda som får karensavdrag har rätt till ett schablonbeloppg (sjukpenning från Försäkringskassan) på 804 kr.
  • Slopandet av sjukintyg är förlängt till de första 22 dagarna.
  • Ersättning för sjuklönekostnader – också förlängt, och till april 2021 lämnas ersättning för sjuklönekostnader till den del som överstiger ett visst belopp.
  • Lägre arbetsgivaravgifter för unga födda 1998-2002 har införts, retroaktivt från 1 januari 2021.
  • Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatteavdrag och moms kan sökas för sex månader januari 2020 –juni 2021.
  • Tillgång till fri parkering arbetsplatsen är skattefri under perioden april–december 2020. Ej förlängt.
  • Arbetsgivare kan ge anställda skattefria gåvor (ej kontanter) upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd under perioden juni-december. Ej förlängt.
  • Du som arbetsgivare kan bekosta provtagning för att konstatera om dina anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig i smittskyddslagen, utan att de anställda förmånsbeskattas. Covid-19 är klassad som en sådan sjukdom. Provtagningen räknas som förebyggande behandling inom företagshälsovård.

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån när så är möjligt. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om arbete kan utföras hemifrån.

Den anställde har ingen rätt att kräva att få arbeta hemifrån. Inte heller har den anställde rätt att vara hemma med barn p.g.a. oro för smitta eller för att barnens skola håller stängt. Är barnet sjukt eller riskerar att vara smittbärare gäller vanliga regler för vård av sjukt barn.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

NYTT: Stödet gäller nu även för nov 2020 — feb 2021, fas 4 och 5.

Om nettoomsättningen är lägre än motsvarande perioder 2019 kan stödet lämnas. Hur stor minskning som krävs och storleken på stödet har varierat mellan perioder. Grund är företagets fasta kostnader (exklusive lönekostnader).

Nedstängningsstöd

NYTT januari 2021

Ett företag som förhindras av lagen från att bedriva sin verksamhet på grund av pandemin kan ansöka om ”nedstängningsstödet”. Stödet är utformat på ett liknande sätt som det så kallade omställningsstödet. Förutsättningen är att företaget har tappat minst 30 procent av omsättningen under en period på grund av nedstängningen. Ersättning kan ges på upp till 100 procent av de fasta kostnaderna.

Nedstängningsstödet är ett statsstöd som kräver ett godkännande av EU-kommissionen innan det kan omsättas till företagen. Det gör att det kan bli justeringar av hur stödet utformas och ikraftträdande kan bli tidigast i början av april. Om regeringen aktiverar möjligheten till nedstängning innan dess kommer stödet gå att ansöka retroaktivt. Företagen ska få tillgång till stödet snarast möjligt efter regeringens beslut. Skatteverket kommer att hantera ansökningarna om det blir aktuellt för regeringen att aktivera möjligheten till nedstängning.

Karensavdraget slopas

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort och gäller nu till april 2021. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Detta innebär alltså ingenting annorlunda i er lönehantering. Är någon sjuk ska det rapporteras in som vanligt, karensavdraget ska redogöras på lönespecifikationen. Sedan är det upp till den anställde om att ansöka om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Informera era anställda om hur upplägget ser ut så snart som möjligt.

Beloppet är ett schablonbelopp på 804 kr.

Läs mer hos Försäkringskassan

Staten betalar sjuklöner under april 2020 – april 2021

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader om de är särskilt höga För perioden april – juli 2020 beslutade regeringen att alla arbetsgivare med sjuklönekostnader skulle få ersättning för hela kostnaden. För perioden augusti – december 2020 ersätts inte alla sjuklönekostnader men de ersätts till en högre nivå än enligt de ordinarie reglerna. Från och med januari 2021  regler igen.

Kostnaderna regleras via skattekontot i efterhand. Precis som för karensavdraget måste all sjukfrånvaro rapporteras, och vi lämnar uppgifter på utbetald sjuklön till Skatteverket i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen kommer att betalas månadsvis i stället för årsvis.

Anställda som är sjuka kommer kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg då även detta krav slopas, allt för att förhindra ytterligare smittspridning. Detta gäller från den 13 mars och tills vidare. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1-14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Anstånd med skattebetalning vid tillfälligt likviditetsförstärkning – förslag om förlängning

NYTT: Sex perioder och förlängning med ett år.

Företag som har fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd med betalning hos Skatteverket av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Det ursprungliga förslaget innehöll den vanliga räntesatsen för anstånd, vilket motsvarar en ränta på 6,6%. Efter mycket kritik kom en sänkning till hälften, alltså 3,3%.

Läs mer hos Skatteverket

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats till följd av corona får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och alltså inte aktiebolag. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Debiterade preliminärskatt kan sänkas

Den debiterade preliminärskatt bolaget betalar varje månad baseras på förra årets resultat.  Bedömer du att resultatet kommer försämras under innevarande år kan du lämna en preliminär inkomstdeklaration för att sänka beloppet på den månatligen debiterade preliminärskatten. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Idag kan korttidspermitteringen som längst pågå i nio månader i följd, men i det nya förslaget 9 nov tas tidsgränsen tillfälligt bort under perioden fram till sista juni nästa år. Under perioden kommer stödet att vara förstärkt, januari till mars 2021 är subventioneringsgraden 75 procent, under april-juni 2021 är den 50 procent.

OBSERVERA att det inte kommer att gå att söka för 2021 förrän preliminärt i mars 2021. Man ska då söka retroaktivt, MEN ett avtal med medarbetarna måste redan vara på plats senast 31 december. Med andra ord ska man alltså skriva avtal innan man är helt säker på vad reglerna kommer att innebära! Det är därför viktigt att reglera vad som händer om företaget inte uppfyller kraven för korttidsarbete, även om arbetet har utförts enligt regelverket. Läs mer här.

Om du har anställda och till följd av corona-viruset är hårt pressad kan korttidspermittering vara en möjlig lösning. Det innebär att alla anställda går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp dem. Förslaget bygger på att staten tar 75% av kostnaden för personer som går ner i arbetstid så att lönekostnaderna i bolaget kan minska samtidigt som arbetstagaren får ut ca 90% av lönen. Kostnaden delas alltså mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Reglerna kring stödet har varierat nästan från månad till månad och vi ber er att kontakta oss för en dialog om och hur det kan tillämpas på ditt företag.

Finns kollektivavtal kontaktar du fackförbundet. Finns inte kollektivavtal måste du upprätta skriftliga avtal med minst 70% av arbetstagarna som stödjer korttidspermittering. I dessa avtal är det viktigt att det framgår vilka anställda som innefattas och vilken fast procentnivå som arbetstiden ska reduceras med. Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden. Med en driftsenhet avses varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Det kan i vissa fall vara befogat att utgå från ett mer organisatoriskt synsätt, men hur detta ska tolkas återstår att se.

Är deltagandet frivilligt för medarbetarna? Nej. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Har 70% skrivit avtal med arbetsgivaren så gäller det avtalet.

Bolaget kommer behöva påvisa att man har använt sig av andra möjliga åtgärder för att försöka minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Detta skulle exempelvis kunna vara konsulter, inhyrd personal eller annat tillfälligt anställd personal.

Viktiga undantag är att arbetstagaren måste fått lön i minst 3 månader före ansökan, och att anställda i enskild firma som tillhör arbetsgivarens familj inte är berättigade till stödet. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Vad det gäller ägare i aktiebolag och enskild firma med bara en person är reglerna ännu inte helt spikade.. Endast ordinarie kontant lön omfattas av stödet, dvs inte provision eller bonus.

Bra information finns samlad hos Tillväxtverket

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan om Corona-relaterade frågor 

 

Kontakta oss!

Vi finns till för att hjälpa dig. Du når oss enkelt – kontaktuppgifter finns här.

#hjälper er att lyckas

Följ oss gärna på LinkedIn för mer aktuella inlägg.