Regeländringar pga Corona-viruset

Compentia hjälperIngen av oss har väl upplevt en situation där regler kring företagandet ändras så snabbt eller så ofta som de senaste månaderna. För att hjälpa till har vi samlat information och länkar, och vi uppdaterar dem löpande.

Undvik att dela uppgifter som du inte kan bekräfta. Aktuell och bekräftad officiell information finns på krisinformation.se

Uppdaterad 7 september  2020

Agera snabbt!

De mest aktuella problemen rör företagens likviditet som snabbt tar slut när affärerna stannar upp. Här är sex åtgärderna som en företagare kan vidta idag för att rädda sitt företag:

1. Låt företaget gå i ide – ställ in allt som inte krävs för daglig verksamhet
– Konferenser, annonsering, investeringar
2. Ta kontakt med stora likviditetsflöden – förhandla, dela upp och förskjut kostnader
– Hyreskostnader, amorteringar, leverantörer
3. Omvandla kapital till likviditet
– Frigör placeringar, belåna kundfordringar, sale and lease back
4. Anstånd hos myndigheter
– Det kommer nya möjligheter att få anstånd med skatter och få tillbaka redan gjorda skatteinbetalningar
5. Begränsa personalkostnaderna
-Förhandla internt, avstå bonus, korttidspermitteringar
6. Ensam är inte stark
– Ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult eller Lönekonsult som bollplank för företagets utveckling och överlevnad.

/Tack till Mikael Carlson, Srf-konsulterna

Hemarbete

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbete hemifrån när så är möjligt. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om arbete kan utföras hemifrån.

Den anställde har ingen rätt att kräva att få arbeta hemifrån. Inte heller har den anställde rätt att vara hemma med barn p.g.a. oro för smitta eller för att barnens skola håller stängt. Är barnet sjukt eller riskerar att vara smittbärare gäller vanliga regler för vård av sjukt barn.

Övertid och semester

Behöver ändringar göras i arbetsscheman bör parterna undersöka möjligheterna att komma överens om  ändringarna. En arbetsgivare kan ha rätt att vid plötsliga och förutsedda händelser beordra övertid, t ex om många är sjuka eller arbetar hemifrån.

Huvudregeln är att varken arbetsgivaren eller den anställde ensidigt kan återkalla en beviljad semester. I vissa situationer kan dock arbetsgivaren dra tillbaka en beviljad semester, t.ex. personalbrist eller att den anställde har en sådan befattning att denne måste vara på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan i så fall behöva ersätta den anställde för kostnader som denne har.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

NYTT: Stödet är förlängt och gäller nu även för maj-juli. Ansökningstiden för mars-april har löpt ut.

Om nettoomsättningen för maj 2020 var minst 40% lägre än maj 2019, och om omsättningen för juni och juli 2020 var minst 50% lägre än juni-juli 2019 kan du få del av stödet. Tanken är att det ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Storleken på stödet är 75 procent av företagets fasta kostnader (exklusive lönekostnader) för maj-juli 2020.

Sänkta arbetsgivaravgifter 1 mars –30 juni

Från 6 april kan man begära de sänkta arbetsgivaravgifterna. Vi ser att alla våra AB-kunder får del av det genom att vi begära det i samband med alla skattedeklarationer.

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad i 4 månader.” Det innebär att företaget endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21% istället för hela arbetsgivaravgiften på 31,42%.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Den “borttagna delen” av arbetsgivaravgiften inte behöver betalas in av arbetsgivaren till skillnad från många andra förslag som sker i efterhand. Företagen ska själv begära stödet, Skatteverket gör inte något generellt avdrag.

Om det gäller för löner som redan betalats? Skatteverket jobbar på att lösa det tekniska, och säger att det går att begära lättnaden från 6 april. För deklarationer som lämnats tidigare kan företaget begära omprövning. Din konsult på Compentia kommer att göra det, så du behöver inte bevaka något.

Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Kontakta din bank för att höra mer.

Sänkta hyror 1 april – 30 juni

Förslag från regeringen den 25 mars, vi återkommer när detaljer klarnar.

För att minska kostnaderna för företag i utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang inrättas ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Idén är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska sökas i efterhand av hyresvärden.

Karensavdraget slopas från 11 mars

Karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tas tillfälligt bort 11 mars. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Detta innebär alltså ingenting annorlunda i er lönehantering. Är någon sjuk ska det rapporteras in som vanligt, karensavdraget ska redogöras på lönespecifikationen. Sedan är det upp till den anställde om att ansöka om att få tillbaka pengarna från Försäkringskassan. Informera era anställda om hur upplägget ser ut så snart som möjligt.

Beloppet var ett schablonbelopp på 700 kr, som från 1 juni höjdes till 804 kr.

Läs mer hos Försäkringskassan

Staten betalar sjuklöner under april – september 2020.

Hela kostnaden för eventuella sjuklöner som uppstår tiden april till september 2020 betalas av staten och regleras via skattekontot i efterhand. Precis som för karensavdraget måste all sjukfrånvaro rapporteras, och vi lämnar uppgifter på utbetald sjuklön till Skatteverket i samband med arbetsgivardeklarationen.Ersättningen kommer att betalas månadsvis i stället för årsvis.

Anställda som är sjuka kommer kunna vara hemma upp till 14 dagar utan läkarintyg då även detta krav slopas, allt för att förhindra ytterligare smittspridning. Detta gäller från den 13 mars och tills vidare. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. .

För egenföretagare som har F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1 så att det gäller dag 1-14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Anstånd med skattebetalning vid tillfälligt likviditetsförstärkning – utökat

Företag som har fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd med betalning hos Skatteverket av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Förslaget är att det ska gälla från 7 april men kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. (Det är alltså först den 7 april som Skatteverket kan börja ta besluten.)

Även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Detta innebär att man kan få tillbaka pengar på skattekonto som man inbetalat sedan januari, och kan få anstånd med kommande betalningar vid sammanlagt högst 3 tillfällen under januari till september 2020. Du måste kunna visa att du kommer att kunna betala skatten efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har varit tillfälliga. Anstånd kan ges i högst 12 månader, och  redan inbetald skatt i februari och mars kan återbetalas.

Det ursprungliga förslaget innehöll den vanliga räntesatsen för anstånd, vilket motsvarar en ränta på 6,6%. Efter mycket kritik kom den 14 april en sänkning till hälften, alltså 3,3%.

Läs mer hos Skatteverket

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats till följd av corona får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag och alltså inte aktiebolag. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Debiterade preliminärskatt kan sänkas

Den debiterade preliminärskatt bolaget betalar varje månad baseras på förra årets resultat.  Bedömer du att resultatet kommer försämras under innevarande år kan du lämna en preliminär inkomstdeklaration för att sänka beloppet på den månatligen debiterade preliminärskatten. Kontakta oss på Compentia så hjälper vi dig.

Korttidsarbete (korttidspermittering)

Nytt: Från 1 maj är det möjligt att minska arbetstiden även ned till 20% (tidigare 40% som minst). Det innebär att lönekostnaden minskar med mer än 70% och att arbetstagaren som arbetar 20% får behålla 88% av sin ursprungliga lön. I kombination med nedsatt arbetsgivaravgift betyder det att upp till 86% av den totala lönekostnaden kan tas av staten.

Om du har anställda och till följd av corona-viruset är hårt pressad kan korttidspermittering vara en möjlig lösning. Det innebär att alla anställda går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp dem. Förslaget bygger på att staten tar 75% av kostnaden för personer som går ner i arbetstid så att lönekostnaderna i bolaget kan minska samtidigt som arbetstagaren får ut ca 90% av lönen. Kostnaden delas alltså mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Stödet kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020, och kan sökas från den 7 april. Nya detaljer framkommer varje dag och vi uppdaterar denna information löpande.

Finns kollektivavtal kontaktar du fackförbundet. Finns inte kollektivavtal måste du upprätta skriftliga avtal med minst 70% av arbetstagarna som stödjer korttidspermittering. I dessa avtal är det viktigt att det framgår vilka anställda som innefattas och vilken fast procentnivå som arbetstiden ska reduceras med. (Det finns tre fasta nivåer; 20%, 40% eller 60% reducerad arbetstid. Inga andra möjligheter ges.) Minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stödmånaden. Med en driftsenhet avses varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. Det kan i vissa fall vara befogat att utgå från ett mer organisatoriskt synsätt, men hur detta ska tolkas återstår att se.

Är deltagandet frivilligt för medarbetarna? Nej. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Har 70% skrivit avtal med arbetsgivaren så gäller det avtalet.

Bolaget kommer behöva påvisa att man har använt sig av andra möjliga åtgärder för att försöka minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Detta skulle exempelvis kunna vara konsulter, inhyrd personal eller annat tillfälligt anställd personal.

Viktiga undantag är att arbetstagaren måste fått lön i minst 3 månader före ansökan, och att anställda i enskild firma som tillhör arbetsgivarens familj inte är berättigade till stödet. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Vad det gäller ägare i aktiebolag och enskild firma med bara en person är reglerna ännu inte helt spikade.. Endast ordinarie kontant lön omfattas av stödet, dvs inte provision eller bonus.

Bra information finns samlad hos Tillväxtverket

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Här hittar du samlad information från Försäkringskassan om Corona-relaterade frågor 

Ökad likviditet från Riksbanken

Bankerna kan låna 500 miljarder kronor ”gratis” av Riksbanken och tanken är att de ska lånas ut till företag. Kontakta din bank så snart som möjligt om du tror att en likviditetsförstärkning kan vara aktuellt, antingen för att tillfälligt öka en kredit eller skjuta upp amorteringar.

 

Kontakta oss!

Vi finns till för att hjälpa dig. Du når oss enkelt – kontaktuppgifter finns här.

#hjälper er att lyckas

Följ oss gärna på LinkedIn för mer aktuella inlägg.